top of page

COMP TEAM RESOURCES

KATA VIDEOS

Rohai Kata Karate
Seisan Kata Karate
Tomari Passai Kata Karate
Gojushiho Kata Karate
Chatamyara Kusanku Kata Karate
Kusanku Sho Kata Karate

WEAPONS VIDEOS

Kihon No Kama Ni.png
Kishaba No Kama Sho.png
Choun No Kon Dai.png
Ryubi No Kun.png
bottom of page